Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Πρόσκληση προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1.4 και 4.2.4

Από την ex-ante αξιολόγηση για την εφαρμογή των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ) στο ΠΑΑ 2014–2020, προτάθηκε μεταξύ άλλων η εφαρμογή ενός ΧΕ εγγύησης χαρτοφυλακίου με Διαχειριστή του Ταμείου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο θα αφορά σε δάνεια μεγαλύτερα από 10.000,00 €. Μέσω του εργαλείου αυτού, το ΠΑΑ 2014–2020 μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηματοδότηση και μάλιστα με πολύ ευνοϊκούς όρους, όπως για παράδειγμα τη μείωση των απαιτήσεων για εξασφαλίσεις και τη μείωση του ύψους του επιτοκίου δανεισμού. Το ΠΑΑ 2014 – 2020 προτίθεται να συνεισφέρει έως 70 εκ. ευρώ, οδηγώντας σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων συνολικού ύψους της τάξης των 400 εκ. ευρώ.

 

Συνοπτική περίληψη εκ των προτέρων αξιολόγησης για τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων