Διαβούλευση Για Τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

 

Η ευρεία διαβούλευση για την νέα ΚΑΠ 2021-2027 είναι ιδιαίτερα σημαντική για να γίνει αντιληπτό το ευρύτερο περιβάλλον, που οδηγεί στη νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και για να γίνει κατανοητό ποια είναι τα μείζονα θέματα στη βάση συγκεκριμένης και ουσιαστικής τεκμηρίωσης με αξιόπιστα δεδομένα. Εάν καταστεί δυνατόν να διασφαλισθεί, μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης, μια κοινή αντίληψη για τον προσανατολισμό και τις εθνικές μας προτεραιότητες και επιδιώξεις, τις στρατηγικές επιλογές και προκλήσεις για την Ελληνική Γεωργία και τις αγροτικές μας περιοχές θα έχει γίνει ένα σημαντικότατο βήμα προόδου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2021-2027 (ΣΣ ΚΑΠ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων υλοποιεί μια σειρά ενεργειών, όπως οι ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες για την ανάπτυξη της απαιτούμενης εταιρικής σχέσης.

Στόχος είναι όλοι οι κοινωνικο-οικονομικοί και περιβαλλοντικοί εταίροι σχετικά με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και του αγρο-διατροφικού τομέα να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και άπτονται τόσο του Πρώτου (άμεσες ενισχύσεις και τομεακές παρεμβάσεις), όσο και του Δεύτερου Πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη). 

Επιπλέον των ενημερωτικών εκδηλώσεων και για την υποβοήθηση της διαδικασίας διαβούλευσης, έχει συνταχθεί εισαγωγικό κείμενο και αναλυτικό ερωτηματολόγιο, το οποίο ακολουθεί και είναι στη διάθεσή σας προς ενημέρωση.

 

Ημερομηνία έναρξης: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 1, 2019