Δράση 1 - Δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 

Συστήνεται η Επιχειρησιακή Ομάδα η οποία καταρτίζει Σχέδιο Δράσης.

 

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει:

- αντικείμενο και στόχους του έργου

- καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες καθώς και τις καινοτόμες πρακτικές που θα προκύψουν

 

Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 αποτελεί κατ’ αποκοπή ενίσχυση ύψους 5.000€.

 

 

Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Υπομέτρου 16.1-16.5- Δράση 1
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ