Δράση 10.1.2 - Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογης την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4
Εγκύκλιος οδηγιών εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.02-«Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση ανάρτησης προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων Δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»
Σχετικά αρχεία: 
Εγκύκλιος για την δαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.02
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περίοδος Υποβολής: 25/02/2019 - 22/03/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Απόφαση ένταξης της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.2-Προστασία ελαιώνα Άμφισσας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
31/05/2019
Σχετικά αρχεία: