Δράση 2 - Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

 

Η Ε.Ο. έχει συσταθεί και καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υλοποίηση του έργου με διάρκεια έως 3 έτη.

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει :

- περιγραφή του προτεινόμενου έργου και των μελών της Ε.Ο.

- το πλάνο εργασίας για κάθε μέλος της Επιχειρησιακής Ομάδας

- περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του έργου

- περιγραφή των δραστηριοτήτων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων

- τον συνολικό Π/Υ και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ανά μέλος της Ε.Ο.

- συνοπτική περιγραφή της παραγωγικής επένδυσης (εάν υφίσταται).

 

Η χρηματοδότηση αφορά στο 100% (εκτός από τις δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης) και το ανώτατο όριο για τη Δράση 2 είναι :

- Τοπικό επίπεδο: 145.000 €

- Διατοπικό επίπεδο: 295.000 €

- Διακρατικό επίπεδο: 445.000 €