Δράση 4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου

 

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση, ανάπτυξη και η προστασία των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσής του ορεινού πληθυσμού και η ανάπτυξη του τουρισμού. Το δασικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να είναι προσπελάσιμο, απαιτεί τη συνεχή βελτίωσή του, ενώ εξυπηρετεί κυρίως τους παρακάτω σκοπούς :

1. Την εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, με την ευρύτερη έννοιά της, που περιλαμβάνει όλες τις συναφείς φάσεις από την αναδάσωση και καλλιέργεια των δασοσυστάδων μέχρι την συγκομιδή των δασικών προϊόντων.

2. Την πρόσβαση προς στις υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις όπως δασοφυλάκεια, παρατηρητήρια, δασικοί οικισμοί, κ.λ.π. εγκαταστάσεις μεταποίησης δασικών προϊόντων (η οδοποιία δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες του αντίστοιχου μέτρου του άρθρου 26), δασικά φυτώρια, εκτροφεία θηραμάτων, κ.λπ.

3. Την εκμετάλλευση των λειτουργιών του δάσους που αναφέρονται τόσο στον τουρισμό και στην αναψυχή, που βρίσκονται εντός των δασικών περιοχών. Την συγκομιδή (παραλαβή και μετατόπιση) των προϊόντων και κυρίως του ξύλου και ρητίνης και τη μεταφορά τους από τον τόπο υλοτόμησης μέχρι τους τόπους συγκέντρωσης ή τα κέντρα επεξεργασίας ή κατανάλωσής τους.

4. Την διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται με την διαχείριση και προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων από κάθε κίνδυνο.

 

Δικαιούχοι

- Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

- Διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

- Δήμοι και ενώσεις τους.

- Ενώσεις των ανωτέρω ωφελουμένων.

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι επιλεξιμότητας ανεξάρτητα από τον δικαιούχο (ιδιώτης ή δημόσιο):

- Επικαιροποιημένη εγκεκριμένη μελέτη από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.

- Το έργο να είναι ενταγμένο στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας.

 

Κριτήρια Επιλογής

Ισχύουν οι ίδιες αρχές κριτηρίων ανεξάρτητα από τον δικαιούχο (ιδιώτης ή δημόσιο):

- Δάση και δασικές εκτάσεις, όπου η πυκνότητα του δασικού οδικού δικτύου δεν ξεπερνά τα 20m/Ha και μεταξύ αυτών δίνεται προτεραιότητα όσον αφορά τις διανοίξεις νέων δασικών οδών σε εκτάσεις που έχουν το πιο αραιό δασικό δίκτυο.

- Δίνεται προτεραιότητα σε οδούς όπου έχει ελεύθερη πρόσβαση το κοινό και οι οποίες εξυπηρετούν τις πολλαπλές λειτουργίες του δάσους.

- Δίνεται προτεραιότητα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

- Δίνεται προτεραιότητα όπου υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε δασικές περιοχές ιδιαίτερης σημασίας (π.χ. περιοχές δικτύου 2000, προστατευόμενες περιοχές – περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως αυτές έχουν ορισθεί με το Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο).

- Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές με εδαφοκλιματικά στοιχεία, που δυσχεραίνουν την πρόσβαση (ακραίες καιρικές συνθήκες, κλίση εδάφους).

- Δίνεται προτεραιότητα σε πυρόπληκτες περιοχές.

 

Ποσοστό στήριξης

Για τα δημόσια έργα, που αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής αξίας των δασών και επενδύσεις για δασικές οδούς, στις οποίες έχει δωρεάν πρόσβαση το κοινό και οι οποίες εξυπηρετούν τις πολλαπλές λειτουργίες του δάσους, η ένταση ενίσχυσης φθάνει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Για τα ιδιωτικά έργα, που βελτιώνουν το βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο οικονομικό δυναμικό των δασών η ένταση ενίσχυσης φθάνει:

- στο 75 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους·

- στο 50 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και σε όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν μικρότερο του 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερο του 75 % του μέσου ΑΕΠ στην ΕΕ-27·

- στο 40 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία ενέργειας ενδεικτικά είναι οι εξής:

1. Δασική οδοποιία

1.α. Μελέτη δρόμου – Τεχνικών έργων

Χάραξη δρόμου (οριζοντιογραφία - κατά μήκος τομή - κατά πλάτος τομές - Τεχνικά έργα - Προϋπολογισμός)

1.β. Διάνοιξη νέων δασικών οδών και βελτίωση υφισταμένων

-       Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές - Επιχώσεις)

-       Κατασκευή Υποδομών - Υπόστρωσης - Ασφαλτικών

-       Τεχνικά έργα (Οχετοί - Γέφυρες - Τοίχοι αντιστήριξης - Δανειοθάλαμοι - Τάφροι - Κόμβοι σύνδεσης) Έργα Ασφάλειας - Σήμανσης (Πινακίδες, Διαγράμμισης κ.λ.π)

2. Κορμοπλατείες

-          Υλοτόμηση της επιφάνειας της κορμοπλατείας

-          Εκπρέμνωση της ίδιας επιφάνειας

-          Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές- Επιχώσεις)

-          Χαλικόστρωση (όπου κρίνεται αναγκαίο)

-          Χώροι αποθήκευσης εργαλείων-μηχανημάτων (συνοδό έργο)

3. Σχοινογερανοί

-          Μελέτες

-          Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

-          Έργα και εργασίες για την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία αυτών, εντός των δασών και δασικών εκτάσεων (εκπρεμνώσεις / εκθαμνώσεις μικρών επιφανειών καθώς και μικρές εκσκαφές και έργα πάκτωσης των στελεχών των μηχανημάτων, σημειακές κλαδεύσεις, διάνοιξη μονοπατιών διέλευσης, κλπ).

 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).