Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 

Tο πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτο-τσιμεντόστρωση.

Η βασική διαφορά με την οδοποιία που δυνητικά μπορεί να ενισχυθεί σε περιοχές LEADER, μέσω του άρθρου 20§1β «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας» είναι ότι η ενισχυόμενη οδοποιία, από την παρούσα δράση, ως κύριο ωφελούμενο έχει το γεωργό – κτηνοτρόφο και στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής του στη γεωργική εκμετάλλευση.

 

Δικαιούχοι

ΟΤΑ α΄βαθμού.

 

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

- Αφορά έργο που υλοποιείται σε εκτός σχεδίου περιοχή και αφορά πρόσβαση σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

- Η πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες επιλεξιμότητας που τίθενται στην πρόσκληση (όπως ύπαρξη τεχνικών μελετών, καθορισμός τιμής μονάδας από δικαστήριο για την απόκτηση γης).

- Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του μέτρου.

- Η πρόταση συνοδεύεται από τα υποχρεωτικά έγγραφα (αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις), που ορίζονται στην πρόσκληση (όπως αίτηση ενίσχυσης, τεχνικό δελτίο, περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις).

- Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020.

Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

 

Κριτήρια Επιλογής

Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων εξετάζονται τα εξής :

- Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου.

- Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

- Η συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό κατασκευή οδικό δίκτυο.

- Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές).

- Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις.

 

Ποσοστό στήριξης

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και αφορούν σε δαπάνες για τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή [συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών, που απαιτούνται όπως απαλλοτριώσεις, μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)] του έργου και δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών.

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης.

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) είναι επιλέξιμος.

 

 

Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Περίοδος Υποβολής: 01/09/2019 - 30/11/2019

Δικαιούχος/-οι: Δημόσιοι Φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Περίοδος Υποβολής: 11/09/2017 - 31/10/2017

Δικαιούχος/-οι: Δημόσιοι Φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 15/09/2017 - 16/11/2017

Δικαιούχος/-οι: Νομικό Πρόσωπο
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΑΤΤΙΚΗ

Περίοδος Υποβολής: 11/06/2018 - 24/09/2018

Δικαιούχος/-οι: Δημόσιοι Φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 07/08/2017 - 18/09/2017

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο
Περιφέρεια:
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περίοδος Υποβολής: 01/09/2017 - 31/10/2017

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Περίοδος Υποβολής: 01/09/2017 - 30/11/2017

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Περιφέρεια:
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδας για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Περιφέρεια:
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ιονίων Νήσων για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Περιφέρεια:
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δυτικής Ελλάδας για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
29/01/2024
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
27/10/2020
Περιφέρεια:
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ιονίων Νήσων για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Περιφέρεια:
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ