Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για γεωργικά προϊόντα

Το Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, στην κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών όπως εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οδικό δασικό δίκτυο, καθώς και την υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας», στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών, στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού συστήματος και κυρίως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω κατάλληλου δικτύου υποδομών, προκειμένου αυτό να συμβάλλει στην προσβασιμότητα, στη βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του νερού τόσο σε οικονομικούς όσο και σε περιβαλλοντικούς όρους, να αμβλύνει το διαρθρωτικό πρόβλημα του αγροτικού κλήρου και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να ευνοεί την ανάπτυξη των παραγωγικών διαδικασιών του αγρο-διατροφικού συστήματος.

Πέραν των ανωτέρω υποδομών, η δημιουργία δασικού οδικού δικτύου εντός των δημοσίων ή μη δασών αποτελεί τη βάση για την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους για το κοινωνικό σύνολο καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που εγγυάται την αειφόρο ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές.

 

Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
  • Δράση 4.3.2 – Αναδασμοί
  • Δράση 4.3.3 - Δασική οδοποιία
  • Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις