1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ - Έχει λήξει.

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως :
• Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων. 
• Οικοτεχνίες. 
• Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής.
• Βιοτεχνίες. 
• Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής. 
• Επιχειρήσεις Εμπορίου. 
• Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών. 
Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 40% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.900.000,00 €.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
04/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Φθιώτιδος Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
03/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 
03/07/2019