Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined index: #items στην paa_preprocess_page() (γραμμή 247 του /var/www/html/sites/all/modules/paa/paa.module).

1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (Ο.Α.Σ.Ε. Α.Α.Ε.) - Έχει λήξει.

Τα σημεία που τροποποιούνται στην 3η τροποποίηση  είναι τα παρακάτω

 

  1.     Πρόσκληση - Άρθρο 7,  έχει αλλάξει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων και το πεδίο αυτό έχει διαμορφωθεί ως εξής:           

 έως04/10/2019 και ώρα 15:00

  1.     Πρόσκληση - στήλη «Ειδικοί όροι» Πίνακα στο Παράρτημα IV και ειδικότερα στις Υποδράσεις  19.2.2.2 και 19.2.3.1  προστέθηκε περιγραφή.
  2.      Παράρτημα «Ι_11 ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ_ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» της Πρόσκλησης,   στην στήλη «Ειδικοί όροι» του Πίνακα και ειδικότερα  στις  Υποδράσεις 19.2.2.2  και  19.2.3.1  προστέθηκε περιγραφή.
  3.      Παράρτημα «ΙΙ_8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ» της Πρόσκλησης,  προστέθηκαν νέοι ΚΑΔ στις υποδράσεις  19.2.2.2 και 19.2.3.1
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
04/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
10/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 
14/06/2019