1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακής Φωκικής ΑΑΕ -ΟΤΑ (ΑΝΦΩ ΑΕ) - Έχει λήξει.

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος της ΑΝΦΩΑΕ του Μέτρου 19 Υπο-μέτρο 19.2 CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, ενισχύονται έργα-επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς: μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν, επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και της παροχής υπηρεσιών καθώς και επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, με σκοπό την εξυπηρέτηση γενικών και ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
21/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
10/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 
10/07/2019