1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ - Έχει λήξει.

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης : "Τροποποιείται το άρθρο 7 της υπ. αριθμ. 173/24-4-2019 πρόσκλησης ως εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 15:00."

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
02/12/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
14/05/2019
Ημερομηνία λήξης: 
02/12/2019