1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) - Έχει λήξει.

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων  από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως :

• Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων

• Οικοτεχνίες

• Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής

• Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών 

• Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής

• Επιχειρήσεις Εμπορίου

• Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Η ενίσχυση χορηγείται στους  δικαιούχους  με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 50 % έως 65%  των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης Η 4η τροποποίηση της Πρόσκλησής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER αφορά αποκλειστικά την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως 10-10-2019.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
10/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
27/03/2019
Ημερομηνία λήξης: 
10/10/2019