1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΤΑΧ) A.A.E. ΟΤΑ - Έχει λήξει.

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χίου «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.145.000,00 €. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει από την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης φαίνονται με έντονη κίτρινη σήμανση στα αρχεία-έντυπα της 4ης τροποποίησης.
Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης, προσθήκη ΚΑΔ στην υποδράση 19.2.3.1

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
14/10/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
21/05/2019
Ημερομηνία λήξης: 
14/10/2019