1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα - Έχει λήξει.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων :

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
  • Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν
στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ
2014-2020.

Ο κύριος στόχος του μέτρου είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στη βάση κανονιστικών περιορισμών για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός: 500.000,00 ευρώ

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 2.200.000,00 ευρώ
 

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/05/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
01/10/2018
Ημερομηνία λήξης: 
07/01/2019