1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα - Έχει λήξει.

Στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1: "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων" θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση των απωλειών των αρδευτικών υποδομών,  στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, στη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, στη συγκράτηση των χειμερινών απορροών και στη διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, στην αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και στην αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, στην καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και στη μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
03/09/2018
Ημερομηνία λήξης: 
30/11/2018