1η Πρόσκληση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
15/10/2018
Ημερομηνία λήξης: 
21/12/2018