1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.2- Προστασία ελαιώνα Άμφισσας - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
22/03/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.2 - Παραδοσιακός ελαιώνας Άμφισσας
Ημερομηνία έναρξης: 
25/02/2019
Ημερομηνία λήξης: 
31/03/2019