1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα - Έχει λήξει.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Χρηματοδότηση βελτίωσης - επέκτασης κοινόχρηστων εγγειοβελτιωτικών υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία.
Σημεία τροποποίησης Πρόσκλησης Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
12/10/2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΗΠΕΙΡΟΣ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
24/09/2018
Ημερομηνία λήξης: 
30/09/2020