1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε. (ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε) - Έχει λήξει.

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για τη Σάμο την Ικαρία και τους Φούρνους αποτελείται από 12 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, χειροτεχνία, συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.033500,010€.

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης 2Η τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολή αιτήσεων ιδιωτικών επενδύσεων στο ΠΣΚΕ του προγράμματος CLLD/LEADER : Αρχική 04/11/2019. Νέα καταληκτική 11/11/2019.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
11/11/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. Σάμου Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
02/07/2019
Ημερομηνία λήξης: 
11/11/2019