1η Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης– Φακέλων Υποψηφιότητας προς Ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» - Έχει λήξει.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 25-6-2019. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, από τις 26-6-2019 έως και τις 15-7-2019, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Σημεία τροποποίησης πρόσκλησης Με την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης :
α)Τροποποιείται ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια έτσι ώστε να καλυφθεί η επιπλέον της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης που απαιτείται για όλες τις αιτήσεις στήριξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
β)Παρέχεται η δυνατότητα σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων της οικείας ΔΑΟΚ, ο α’ διοικητικός έλεγχος να διενεργηθεί και από αξιολογητές των υπολοίπων ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ή και από υπαλλήλους της.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
02/07/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 6 - Εκκίνηση επιχείρησης
  • Υπομέτρο 6.3 - Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Ημερομηνία έναρξης: 
22/03/2019
Ημερομηνία λήξης: 
02/07/2019