16
Οκτ
2020

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης δικαιούχων (Υποδράση 19.2.4.5 ) της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - (LEADER / CLLD)