07
Απρ
2021

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης δικαιούχων Υποδράσης 19.2.4.1 της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.) » - (LEADER / CLLD)