1ης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.9- Αυτόχθονες φυλές - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.9 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
Ημερομηνία έναρξης: 
03/07/2018
Ημερομηνία λήξης: 
22/07/2018