2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.4-Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα (Δεσμεύσεις Α και Β) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
29/04/2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.4 - Μείωση της ρύπανσης του νερού
Ημερομηνία έναρξης: 
14/03/2022
Ημερομηνία λήξης: 
15/04/2022