2η Πρόσκληση Υπομέτρου 19.2 (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α ΑΝ.ΚΑ Α.Ε  για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενισχύονται έργα-επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς: της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν, με σκοπό την εξυπηρέτηση γενικών και ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 500.000,00€

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης καλούνται οι ενδιαφερόμνοι που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (άρθρο 2 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017 ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017 και το άρθρο 22 της Υ.Α. 13214 /30-11-2017 ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) και σύμφωνα με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται ανά υποδράση στο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ για την υποβολή προτάσεων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στις ακόλουθες υποδράσεις :
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Υποψήφιοι που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων άρθρο 2 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017 ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017 και την Υ.Α. 1337/04-05-2022 ΦΕΚ 2310/Β/11-05-2022)  και σύμφωνα με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται ανά υποδράση στο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ. 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14:00 να αποστείλουν στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 43132 - Καρδίτσα) αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει την αίτηση στήριξης, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ και όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο έντυπο «01 Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής» στη στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά αφορούν στην αγορά, κατασκευή βελτίωση ακινήτου,  στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στην προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, στην απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, στις δαπάνες προβολής, στη διενέργεια μελετών και ανάπτυξης λογισμικού κλπ.

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
24/05/2023
Ημερομηνία λήξης: 
28/07/2023