Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 10, 2021
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: