Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)- LEADER/CLLD