Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.) Α.Α.Ε - LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 18, 2020
Φορέας: