Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» - (LEADER / CLLD)

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: