Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ- LEADER/CLLD Μεσαράς