Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)» - (LEADER / CLLD)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Πέμπτη, Μάιος 14, 2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: