Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Τ.Α.

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: