Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» - (LEADER / CLLD)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Πέμπτη, Δεκέμβριος 22, 2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: