Απόφαση Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.2- Προστασία ελαιώνα Άμφισσας