Απόφαση Ένταξης της 3ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης για τη συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης