Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης 4.1.1 (Σχέδια Βελτίωσης) Περιφέρειας Αττικής

Description: 

Με τη δημοσίευση της 309738/18-5-2020 (ΑΔΑ:6ΘΟΜ7Λ7-ΠΕΓ) Απόφασης καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 15406/09-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΔΨ67Λ7-ΡΤΖ) και 15476/09-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΠ87Λ7-Ρ0Ω), αποφάσεις ένταξης πράξεων.

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 2, 2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: