Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) Περιφέρειας Αττικής

Description: 

Με τη δημοσίευση της 309738/18-5-2020 (ΑΔΑ:6ΘΟΜ7Λ7-ΠΕΓ) Απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. 15437/09-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΖ37Λ7-59Χ) απόφαση ένταξης πράξεων.

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 2, 2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: