Απόφαση ένταξης/Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 – 16.1- Δράση 1 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης