Αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 3.1-Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας