Αποτελέσματα/Απόφαση ένταξης πράξεων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)