Δράση 1 - Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Συστήνεται η Επιχειρησιακή Ομάδα η οποία καταρτίζει Σχέδιο Δράσης.

 

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει :

- αντικείμενο και στόχους του έργου

- καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα που θα προκύψουν

 

Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 αποτελεί κατ’ αποκοπή ενίσχυση ύψους 5.000€.

Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Αττικής
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
27/12/2021
Περιφέρεια:
  • ΑΤΤΙΚΗ
Απόφαση ένταξης/Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
14/12/2020
Περιφέρεια:
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Απόφαση ένταξης/Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
19/01/2021
Περιφέρεια:
  • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Απόφαση ένταξης/ Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
07/01/2021
Περιφέρεια:
  • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια:
  • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Απόφαση ένταξης/Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 – 16.1- Δράση 1 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
29/11/2021
Περιφέρεια:
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Επικαιροποιημένοι Πινάκες Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16.1 – 16.2 μετά την εξέταση των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών

Αναρτήθηκαν τα  οριστικά αποτελεσμάτα Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 1 του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16.1 – 16.2 μετά την εξέταση των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών. Τα αποτελέσματα μοπορείτε να τα δείτε  εδω

 

Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
30/09/2020
Περιφέρεια:
  • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων/ Απόφαση Ένταξης στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
27/07/2020
Περιφέρεια:
  • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ