Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων

Η Δράση αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς, δαμασκηνιάς και αμπελιού, με στόχο τον μετριασμό της επιβάρυνσης των περιοχών που καλλιεργούνται εντατικά τα είδη αυτά από χημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα, για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών.

  • Δικαιουχοι : φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Όροι Επιλεξιμότητας: Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να  είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, βερικοκιά, νεκταρινιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά, αμπέλι) ή με συγκαλλιέργεια αυτών, κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες, το κόστος συναλλαγής και την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Ως πρόσθετες δαπάνες ορίζονται:

Το κόστος των υλικών της μεθόδου (ατμιστήρες/διαχυτήρες και φερομονικές παγίδες παρακολούθησης)

  • Οι εργασίες για την τοποθέτηση των ατμιστήρων/διαχυτήρων καθώς και για την τοποθέτηση και παρακολούθηση των φερομονικών παγίδων.

Ως κόστος συναλλαγής ορίζεται το κόστος σχεδιασμού και αποτελεσματικής οργάνωσης της εφαρμογής της μεθόδου, μέσω της σύνταξης Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής εκ μέρους του επιβλέποντος Γεωπόνου.

Ως απώλεια εισοδήματος ορίζεται η οικονομικά ανεκτή απώλεια παραγωγής λόγω της απαγόρευσης χρήσης χημικών/συνθετικών εντομοκτόνων για τους εχθρούς/στόχους της δράσης κατά τα 3 ή 2 τελευταία έτη εφαρμογής της δράσης, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Ποσά και ποσοστά στήριξης:  Το ύψος της ενίσχυσης  σε € / Ha / έτος (1 Ha = 10 στρ.) διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και το έτος εφαρμογής, ως εξής:

Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια: 387 € / Ha / έτος, για τα 2 πρώτα έτη και 454 € / Ha / έτος, για τα επόμενα 3 έτη

Δαμασκηνιά: 540 € / Ha / έτος, για τα 2 πρώτα έτη και 704 € / Ha / έτος, για τα επόμενα 3 έτη

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: 542 € / Ha / έτος, για τα 3 πρώτα έτη και 627 € / Ha / έτος, για τα επόμενα 2 έτη

Σταφύλια οινοποιήσιμα: 356,3 € / Ha / έτος, για τα 3 πρώτα έτη και 426,3 € / Ha / έτος, για τα επόμενα 2 έτη

Σταφύλια επιτραπέζια (συμπεριλαμβανομένης της σταφίδας): 490,8 € / Ha / έτος, για τα 3 πρώτα έτη και 563,5 € / Ha / έτος, για τα επόμενα 2 έτη

Στο ύψος ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής που ανέρχεται έως τα 14 € / Ha / έτος.

 

 

 

 

Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2023
Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την αντιμετώπιση των εχθρών - στόχων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2023
Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για υποβολή παραστατικών πληρωμής έτους 2020 από δικαιούχους της 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.8
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.8- Κομφούζιο
Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικής με την Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Παραστατικών Πληρωμής έτους 2018 της Δράσης 10.1.8- Κομφούζιο
2η Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την Υποβολή Ενδικοφανών Προσφυγών Πληρωμής της Δράσης 10.1.8- Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
1η Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την Υποβολή Ενδικοφανών Προσφυγών Πληρωμής της Δράσης 10.1.8- Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
2η Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την Υποβολή Ενδικοφανών Προσφυγών Πληρωμής της Δράσης 10.1.8- Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση Ανάρτησης Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης 10.1.8
Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην 1η & τη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2018
Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σε οπωρώνες ενταγμένους στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2019
Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην 1η & τη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2019.
Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της 1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020.
Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την αντιμετώπιση των εχθρών- στόχων των πυρηνοκάρπων (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) σε οπωρώνες της 1ης και της 2ης Πρόσκλησης κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020
Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της 1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021.
Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την αντιμετώπιση των εχθρών - στόχων των πυρηνοκάρπων και μηλοειδών σε οπωρώνες της 1ης και της 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021

Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την αντιμετώπιση των εχθρών - στόχων των πυρηνοκάρπων (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) και μηλοειδών (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά) σε οπωρώνες της 1ης και της 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021

Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της 1ης (ετήσια παράταση), 2ης και 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2022
Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την αντιμετώπιση των εχθρών - στόχων σε οπωρώνες ενταγμένους στη δράση 10.1.8 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2022
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 28/02/2023 - 22/03/2023

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 03/07/2017 - 31/07/2017

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης
Ανακοίνωση για πίνακα αποτελεσμάτων (1η κατάταξη) Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
25/04/2023
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.8- Κομφούζιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
25/11/2022
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.8- Κομφούζιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
23/11/2021
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.8- Κομφούζιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
25/11/2022
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ