Δράση 11.1.1 - Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» είναι η ενθάρρυνση των γεωργών και κτηνοτρόφων να εφαρμόσουν τις μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, προκειμένου να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και την καλή διαβίωση των ζώων.

Ειδικότερα όσον αφορά στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:

- στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων 

- στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων ü στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4 ü στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

- στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

 

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο (1 Ha=10 στρέμματα) γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες καθώς και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.

 

Το Μέτρο έχει εφαρμογή σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

 

ΥΠΟΜΕΤΡΑ

A. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

B. Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

 

Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 είναι οι «νεοεισερχόμενοι» δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή/ και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα εφ’ όσον το επιθυμούν και μετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου 11.2.

 

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016 και να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης. 

Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 19/02/2019 - 28/03/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 24/01/2017 - 22/02/2017

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης για τις Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2 του Μέτρου 11- Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
04/07/2022
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση Ένταξης της 3ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης για τη συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2- (αφορά στη Δράση 11.1.1- Βιολογική Γεωργία)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
22/07/2019