Δράση 2 - Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 

Η Ε.Ο. έχει συσταθεί και καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υλοποίηση του έργου με διάρκεια  έως 3 έτη.

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει :

- περιγραφή του προτεινόμενου έργου και των μελών της Ε.Ο.

- το πλάνο εργασίας για κάθε μέλος της Επιχειρησιακής Ομάδας

- περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του έργου 

- περιγραφή των δραστηριοτήτων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων

- τον συνολικό Π/Υ και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ανά μέλος της Ε.Ο.

 

Η χρηματοδότηση αφορά στο 100% και το ανώτατο όριο για τη Δράση 2 είναι :

- Τοπικό επίπεδο: 145.000 €

- Διατοπικό επίπεδο: 295.000 €