Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων /Απόφαση Ένταξης 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας