Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας "Smart Village Leader Network"» στο Υπομέτρο 19.3