Κατάλογος Προμηθευτών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), συγκεντρώνει τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις στον Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ο Κατάλογος χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί για τις Αναθέσεις και Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΔ ΠΑΑ και του Προγράμματος για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη επιλεξιμότητας της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002, για τις οποίες δεν προσφεύγει η Υπηρεσία σε ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία ή απευθείας Ανάθεση. 

Διαβάστε περισσότερα