Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Υπομέτρα 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2019 (Εξισωτική Αποζημίωση) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 13 − Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική Αποζημίωση)
  • Υπομέτρο 13.2 - Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
Ημερομηνία έναρξης: 
16/05/2019
Ημερομηνία λήξης: 
15/06/2019