Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2 για το έτος 2017 (Εξισωτική Αποζημίωση) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/06/2017
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 13 − Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική Αποζημίωση)
  • Υπομέτρο 13.2 - Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
Ημερομηνία έναρξης: 
15/03/2017
Ημερομηνία λήξης: 
15/05/2017